Politică

Cum risipeşte Electrica banii statului

ELECTRICITATEConform ultimului raport al Curţii de Conturi, cheltuielile “neeconomicoase” şi plăţile nelegale însumează aproximativ 83 mil. lei. Cea mai mare parte, de peste 40 mil. lei, s-a dus pe servicii contractate de Electrica Distribuţie Transilvania Sud de la terţi, deşi deţinea personal calificat. Alte 22 mil. lei s-au cheltuit pe servicii de consultanţă şi pe servicii de reprezentare şi diverse.

Controalele Curţii de Conturi efectuate asupra companiei Electrica şi a filialelor sale neprivatizate au scos la iveală faptul că s-au cheltuit nejustificat sume uriaşe, pe servicii care n-ar fi trebuit contractate şi pe lucrări care n-au mai fost executate, precum cele de defrişare a culoarelor de siguranţă a liniilor electrice aeriene, prestate în perioada 2010-2013.

Dacă în acest din urmă caz prejudiciul n-a fost stabilit încă, Curtea de Conturi cerând Electrica Distribuţie Transilvania Sud să constate întinderea lor în vederea recuperării, în alte cazuri pagubele s-au constatat cu precizie.

De departe, cel mai mare prejudiciu adus companiei de stat este legat de efectuarea, tot de către Electrica Distribuţie Transilvania Sud, a unor “cheltuieli neeconomicoase în sumă de 40.057 mii lei, reprezentând servicii diverse, achiziţionate pe bază de contract încheiat cu SC Electrica SA, în vederea realizării unor activităţi pentru care deţine personal angajat cu atribuţii corespunzătoare prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, iar entitatea nu dispune de documente justificative care să certifice prestarea efectivă a activităţilor în cauză, precum şi cantitatea serviciilor prestate”.

Abateri s-au descoperit şi la Electrica Furnizare SA Bucureşti, Curtea de Conturi stabilind în urma controlului că s-au efectuat cheltuieli neeconomicoase de 13,93 mil. lei, reprezentând servicii achiziţionate în domeniile achiziţiilor, economic, juridic, resurse umane, comercial, precum şi a unor servicii de consultanţă de specialitate în aceleaşi domenii, deşi societatea avea personal specializat în aceste domenii, atât la sediul central, cât şi la cele trei sucursale.

În plus, Electrica Furnizare SA Bucureşti a acceptat la plată facturi, fără a avea la bază documente care să certifice prestarea efectivă a activităţilor facturate.

Electrica Furnizare Bucureşti a majorat nejustificat cheltuielile

Pe de altă parte, raportul Curţii de Conturi pe anul 2012 arată că Electrica Furnizare SA Bucureşti nu a efectuat inventariarea imobilizărilor financiare, respectiv acţiuni deţinute la alte societăţi, precum şi bunurile aparţinând altor entităţi (închiriate).

De asemenea, compania nu a clarificat regimul juridic a 10 terenuri, în suprafaţă de 4.732 mp, aflate în administrare, în vederea includerii în capitalul social, pentru care SC Electrica SA este titularul certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.

Curtea a descoperit şi “efectuarea de plăţi nedatorate, în sumă de 507 mii lei, pentru servicii angajate fără bază legală în sensul că nu au fost cuprinse în Acordul- cadru de prestări servicii şi în propunerea financiară”, dar şi achitarea unor studii de master, în condiţiile în care acestea nu reprezintă formare profesională la care au dreptul salariaţii, precum şi majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 75 mii lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate secretarilor tehnici ai Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor (salariaţi), fără bază legală.

Electrica Serv Bucureşti a plătit ilegal servicii de aproape 2,5 mil. lei…

În ceea ce priveşte Electrica Serv SA Bucureşti, Curtea de Conturi a descoperit că, pe lângă neinventarierea bunurilor din domeniul public al statului şi a tichetelor de masă, aceasta a efectuat plăţi nelegale de aproape 2,5 mil. lei, din care 248.000 lei “pentru servicii nedatorate, respectiv pentru servicii de mentenanţă (60 mii lei) aferente unui obiectiv de investiţii nerecepţionat şi nepus în funcţiune şi pentru servicii necuprinse în Acordul-cadru şi în propunerea financiară (188 mii lei)”, 174.000 lei, pentru cantităţi de lucrări decontate la alte preţuri decât cele stabilite în oferta financiară, 1.999.000 lei pentru servicii de întreţinere culoare de siguranţă la linii electrice aeriene (constând în tăierea unui număr de 104.000 arbori), acceptate la plată, în alte condiţii decât cele stabilite în caietele de sarcini şi fără a avea documente care să ateste execuţia şi recepţia acestora, şi 51.000 lei pentru servicii de asistenţă juridică nedatorate (necontractate sau fără contraprestaţie).

… şi peste 3 mil. lei dobânzi peste nivelul ratei de referinţă al BNR

Şi Electrica Serv Bucureşti a majorat nejustificat cheltuielile de exploatare cu drepturi de natură salarială acordate directorului general şi membrilor Consiliului de Administraţie, peste limitele legale, 170.000 lei reprezentând indemnizaţii acordate, în mod nelegal, secretarilor tehnici ai Consiliului de Administraţie şi ai Adunării Generale a Acţionarilor şi  3,05 mil. lei dobânzile calculate şi pretinse, peste nivelul ratei de referinţă a BNR, pentru un credit acordat de acţionarul unic (SC Electrica SA), în baza aprobărilor CA şi AGA, date în alte condiţii decât cele reglementate prin statutul societăţii.

Cheltuieli inutile de 22 mil. lei plătite de Electrica Distribuţie Transilvania Nord către Electrica SA

Cheltuieli inutile, nejustificate din punct de vedere al bunei gestiuni economico-financiare, au fost descoperite şi la Electrica Distribuţie Transilvania Nord, Curtea de Conturi descoperind că s-au plătit 22,03 mil. lei pentru servicii de consultanţă, servicii de reprezentare şi diverse, achiziţionate pe bază de contract încheiat cu SC Electrica SA (societatea-mamă), în condiţiile în care, aceste servicii intră în atribuţiile compartimentelor funcţionale ale entităţii, stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, iar structura funcţională de specialitate, prevăzută în organigramă, acoperă întreaga gamă de operaţiuni necesare desfăşurării activităţii.

Autor: Afrodita Cicovschi

Sursa: Curierul National